Gratis elektronische bibliotheek

Clienten actief met de kwaliteit van zorg - Leo Rutjes

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2012
BESTANDSGROOTTE: 11,43
ISBN: 9789401402989
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Leo Rutjes

U kunt het boek Clienten actief met de kwaliteit van zorg downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Dit boek geeft inzicht in de perspectieven van kinderen, jongeren en ouders die met jeugdzorg te maken hebben, en biedt inspiratie om samen met cliënten te werken aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, nu en in het bijzonder bij de transitie van de zorg. In aansluiting op het internationale project Quality4Children zijn er kwaliteitsstandaarden opgesteld vanuit het perspectief van cliënten zelf. Deze staan in de publicatie 'Kwaliteitsstandaarden Jeugdzorg Q4C. Wat kinderen en jongeren belangrijk vinden als ze niet thuis wonen' (Van Beek en Rutjes). In opdracht van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg is vervolgens een toetsend onderzoek gedaan naar het functioneren van de jeugdzorg aan de hand van de standaarden. In dit boek wordt hiervan verslag gedaan. Het boek gaat ook in op de actuele toepassing en betekenis van de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de praktijk, de implementatie ervan, de relatie met kwaliteitszorg en de uitvoering van beleid in instellingen. Het laat ook zien dat cliënten in staat zijn om met de Q4C-Kwaliteitsstandaarden op een zinvolle manier actief te zijn en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg in hun instelling. Het onderzoek en de publicatie waren in opdracht van: Het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) is de landelijke belangenorganisatie van en voor cliënten in de jeugdzorg. Het onderzoek en de ontwikkeling van de methode Inspectieteam Q4C zijn financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door: De Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra is het samenwerkingsverband van instellingen voor behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek.

...szorg 'merkbaar en meetbaar verbeteren'. 1 Professionals en zorgorganisaties zijn al sinds jaar en dag bezig met kwaliteit voor bewoners ... Cliënten betrekken 'nieuwe stijl' - Zorgvisie ... . Dat is geen eenvoudige opgave; er is een veelheid van eisen. In de rol van co-onderzoekers brengen cliënten met materialen uit de toolbox Horen, zien en spreken zelf de zorgrelatie tussen cliënt en professional in beeld. Om zo bij te dragen aan kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg. LOC nam deel aan de begeleidingscommissie van het onderzoeksproject waarin de toolbox werd ontwikkeld. Kwaliteit van zorg. Buurtzorg i ... Cliënten actief met de kwaliteit van zorg | Uitgeverij Lannoo ... . LOC nam deel aan de begeleidingscommissie van het onderzoeksproject waarin de toolbox werd ontwikkeld. Kwaliteit van zorg. Buurtzorg is een landelijk opererende thuiszorgorganisatie die wijkverpleging levert met kleine, zelfsturende teams bestaande uit maximaal 12 (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden (niveau 3, 4 en 5). De kwaliteit van zorgrelaties in de langdurige zorg is van grote invloed op de kwaliteit van zorg voor cliënten. Uit Nivel-onderzoek blijkt dat de ervaringen van cliënten met zorgrelaties goed in beeld kunnen worden gebracht met twee nieuw ontwikkelde kwalitatieve meetinstrumenten: 'Wiek interview' en 'Luister naar mijn verhaal'. het meten van 'kwaliteit van zorg'. In dit onderzoek is kwaliteit van zorg gedefinieerd als: zorg van goed niveau die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. De kwaliteit van zorg is gemeten met een NCZ zorgt voor de kennis en deskundigheid, waardoor de stem van de cliëntenraad duidelijk en helder naar alle geledingen wordt gehoord. Onze werkwijze is daadkrachtig en betrokken. Wij staan midden in het landschap van de medezeggenschap en herkennen feilloos de problematiek die er in de zorg speelt. dat de kwaliteit van de zorg in Nederland onder druk staat: ... "Wanneer zorgverzekeraars zich actief met kwaliteit gaan bemoeien, is dat goed voor een stevig publiek debat. Maar dat mag hen niet tegenhouden. Verzekerden mogen de komende tijd Achtergrond en probleemstelling. Mensen die gebruik (gaan) maken van langdurige zorg (in de sectoren verzorging, verpleging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidzorg, en maatschappelijke ondersteuning) maken keuzes voor een bepaalde inhoud van zorg (zorgvorm), waarbij ze een langdurige relatie aangaan met een bepaalde zorgverlener. De rapporten en de antwoorden zijn in te zien via igj.nl en ook via zorgkaartnederland.nl. Wij realiseren ons dat deze abstracte informatie bevatten. Samenvattend is te lezen dat we goede, op de cliënt afgestemde, zorg bieden en actief bezig zijn met het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Aan de hand van casuïstiek lichten we toe hoe een combinatie van standaarden kan helpen om goede zorg in te richten voor clienten met vaak co-morbide problemen. Trainingen in het werken met onderdelen van de standaarden, zoals suïcidepreventie, dimensionale diagnostiek en vroege herkenning van psychische aandoeningen. Freeway Zorg biedt kleinschalige woonvormen aan in Zorg In Natura (ZIN) e...